ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ประสานงานเรื่องที่พัก นายอิฐธิพงษ์ พันธจักร์ นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรติดต่อ 086-4972880

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 

ประกาศแจ้งเกณฑ์สำคัญการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาต่างประเทศที่สอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ ห้องปฏิบัติการ
ห้อง
ABL301 , ABL302
คุณลักษณะ

OS : Windows 10 Edu 64bit
PC HP Prodesk 400 G5 MT + LED Monitor Philips 21.5"
CPU : Core i7 8700 @3.20 GHz 12Core x 1
RAM : 8GB DDR4 2666 x 1 
Graphics : AMD Radeon R7 200 Series x 1
HDD : SATA 2 TB x 1

ห้อง
ABL303
 , ABL305
คุณลักษณะ

OS : Windows 10 Edu 64bit
PC SVOA + LED Monitor Philips 21.5"
CPU : Core i7 7700 @3.60 GHz Gen7 LGA1151
RAM : 4GB DDR4 2400
Graphics : NVIDIA LWC GT 730 DDR3 2GB 902MHz PCIx8
HDD : SATA 1 TB

ห้อง
ABL304
 , ABL306
คุณลักษณะ

OS : Windows 10 Edu 64bit
PC SVOA + LED Monitor SVOA 21.5"
CPU : Core i5 7500 @3.40 GHz Gen7 LGA1151
RAM : 4GB DDR4 2400
Graphics : Onboard Intel HD Graphics 630
HDD : SATA 1 TB

การส่งเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขัน (ศูนย์เรียนรวม)

จัดส่งเอกสารหลักฐานตามประเภทการแข่งขันโดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นสำเนาเอกสารทุกแผ่น

รายละเอียดเอกสารและตัวอย่าง >>ดาวโหลด<<

ส่งทางไปรษณีย์ส่งแบบ EMS มาตามที่อยู่

โรงเรียนทุ่งช้าง เลขที่ ๖๙ หมู่ ๒ ตำบลทุ่งช้าง

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐

 

วงเล็บมุมซอง (ส่งเอกสารการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรวม) ภายในวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

การจัดส่งรายงานโครงงานคุณธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6

1. โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งเอกสารให้กรรมการก่อนการแข่งขัน ดังนี้

1.1 สรุปย่อโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  จำนวน 5 ชุด
1.2
เอกสารรูปเล่มจำนวนไม่เกิน 20 หน้า (ไม่ต้องมีภาคผนวก) จำนวน 5 ชุด

2. กรุณานำส่งพร้อมกับ หนังสือราชการ  นำส่งจากหน่วยงานของท่าน


ส่งมายัง 

นางอิษฏาภรณ์ คุชบิล  ( 081-883-1032 )

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 เลขที่ 179 หมู่ 5 ตำบลดู่ใต้ 

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รหัสไปรษณีย์ 55000

(โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........)

3. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566  

การจัดส่งคลิปวิดีโอและเอกสารการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. จัดส่งคลิปวิดีโอกระบวนการสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน ๓ นาที จัดส่งพร้อมเพลง ประกอบการแสดงบันทึกในรูปแบบ CD หรือ DVD หรือ Flash Drive เพื่อนำส่งให้กรรมการทันตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในเกณฑ์การแข่งขัน จำนวน 5 ชุด

2. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดทำเอกสาร สูจิบัตร หรือแผ่นพับการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยมีรูปแบบและหัวข้อนำเสนอตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 5 ชุด พร้อมกับ หนังสือราชการ นำส่งจากหน่วยงานของท่าน

ส่งมายัง

นางสาวศิริลักษณ์ อินทา

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เลขที่ ๑๓๕ หมู่ 3  ต.ท่าวังผา

อ.ท่าวังผา จ.น่าน ๕๕๑๔0 โทร 089-703-9741

จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 10  มกราคม 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ(ขยายเวลาการจัดส่งถึงวันที่ 16 มกราคม 2566)

การจัดส่งผลงานภาพยนตร์สั้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6

1. ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งผลงานโดยสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อ Let’s use media wisely.” เยาวชนรุ่นใหม่..รู้ทันโลกโซเชียล ตามที่กำหนดในเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  โดยบันทึกข้อมูลลงใน USB Flash drive จำนวน อัน ประกอบด้วย

1.1 รายชื่อนักเรียน รายชื่อครูผู้ฝึกสอน หมายเลขโทรศัพท์ จำนวน ชุด (ไฟล์ PDF)
1.2 
บทภาพยนตร์จำนวน ชุด (ไฟล์ PDF)
1.3 
ผลงานภาพยนตร์สั้น ความยาว นาที จำนวน เรื่อง (ไฟล์ MP4)

2. กรุณานำส่งพร้อมกับ หนังสือราชการ  นำส่งจากหน่วยงานของท่าน

ส่งมายัง
นางจุฑามาศ คำสม  ( 097-445-3654 )
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 
เลขที่ 179 หมู่ 5 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน

จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
(
ผลงานภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........)

3. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566  โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

(ขยายเวลาการจัดส่งถึงวันที่ 24 มกราคม 2566)

การจัดส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6

1. ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ประเภท และทั้ง 2 ระดับชั้น ตามรูปแบบที่กำหนดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

จำนวน 5 เล่ม พร้อมกับ หนังสือราชการ นำส่งจากหน่วยงานของท่าน

ส่งมายัง

นางนฤมล  นิ่มพยา  ( 091-843-0569 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 เลขที่ 179 หมู่ 5 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รหัสไปรษณีย์ 55000

(โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........)

2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การจัดส่งรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6

1. ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  จำนวน 5 เล่ม และส่ง CD Clip VDO นำเสนอ ขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์ของโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น

ส่งมายัง

นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์ ( 086-1152350 )
โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

รหัสไปรษณีย์ 55120

(โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........) 

2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การจัดส่งเอกสาร “กลุ่มสาระการงานอาชีพ”

1.     กิจกรรมการการแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ  ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดส่งเอกสารรายงานโครงงานอาชีพ 5 บท จำนวน
5 เล่ม พร้อมบันทึกลงแผ่น CD  จำนวน  1 แผ่น
รายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่
70 ปีการศึกษา 2565

2.     กิจกรรมการการแข่งขันการประกวดแปรรูปอาหาร  ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดส่งเอกสารรายงาน จำนวน 5 เล่ม พร้อมบันทึกลงแผ่น
CD  จำนวน  1 แผ่น
รายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ส่งมายัง

นางกฤษณรัตน์  ศักดิ์สิทธิ์   ( 064-8945738 )
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์

 เลขที่  607  หมู่ 4  ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
 
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

(ขยายเวลาการจัดส่งถึงวันที่ 20 มกราคม 2566) (ในวันแข่งขัน กรณีต้องใช้ปลั๊กไฟ และ ผ้าปูโต๊ะ เตรียมมาเอง)

การรับเล่มการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ศูนย์วิทย์

1. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-3 พร้อม CD วีดีโอการนำเสนอโครงงาน ไม่เกิน 7 นาที และไฟล์บทคัดย่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด(.DOC และ PDF) 
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

ที่ คุณครูกิตติภรณ์  วังกะ โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว 
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 088 2690086

(ในวันแข่งขัน กรณีต้องใช้ปลั๊กไฟ และ ผ้าปูโต๊ะ เตรียมมาเอง)


2. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6 พร้อม CD วีดีโอการนำเสนอโครงงาน ไม่เกิน 7 นาที และไฟล์บทคัดย่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด(.DOC และ PDF) 
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

ที่ คุณครูสุพรรษา  เขื่อนธะนะ  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว 
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 089 9591088

(ในวันแข่งขัน กรณีต้องใช้ปลั๊กไฟ และ ผ้าปูโต๊ะ เตรียมมาเอง)


3. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

ที่ คุณครูวานิสสา  คำมูลอินทร์  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 091 6267433

(ในวันแข่งขัน กรณีต้องใช้ปลั๊กไฟ และ ผ้าปูโต๊ะ เตรียมมาเอง)


4. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

ที่ คุณครูสุมนลักษณ์  สุวรรณ  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 086 1837721

(ในวันแข่งขัน กรณีต้องใช้ปลั๊กไฟ และ ผ้าปูโต๊ะ เตรียมมาเอง)


5. ส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-3 
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

ที่ คุณครูสุรีพร  เขียวสมบัติ  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 086 1686426


6. ส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-6
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

ที่ คุณครูรัชนี  บูรณพันธ์  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 086 4203419


7. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม. 1-3 และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 ส่งเอกสารเล่มรายงาน
จำนวน 7 เล่มพร้อมโปรสเตอร์ ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร ในวันรายงานตัว

(ในวันแข่งขัน กรณีต้องใช้ปลั๊กไฟ และ ผ้าปูโต๊ะ เตรียมมาเอง)

การจัดส่งเอกสาร “กิจกรรมสภานักเรียน”

1.     ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 5 เล่ม
รายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  มายัง

นางพัชรินทร์  สุทธหลวง ( 087-1797293 )

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  เลขที่ 64 หมู่ 1  ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120


2.     จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การจัดส่งเอกสาร “กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth  Counselor)” ระดับ ม.ต้น  และ ม.ปลาย

1.     ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งเอกสาร “รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth  Counselor)”   จำนวน 5 เล่ม   รายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  มายัง

นางพัชรินทร์  สุทธหลวง ( 087-1797293 )
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  เลขที่ 64 หมู่ 1  ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120


2.     จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ปิดรับสมัคร รอบที่ 2 แล้ว!!

*** ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อใช้สำหรับอัพโหลดเข้าระบบสมัครออนไลน์
*** เปิดรับสมัครออนไลน์รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย 2565 ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 12.00น. นี้เท่านั้น

ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน

UPDATE 9 พฤศจิกายน 2565

ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์ / กลุ่มสาระ

ผู้อำนวยการแต่ละศูนย์ / กลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบคัดเลือกคณะกรรมการ

ผู้ประสานงาน นายอิฐธิพงษ์ พันธจักร์ นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรติดต่อ 086-4972880