สถานศึกษาในสังกัด สพม.น่าน

สถานศึกษาในสังกัด สพม.น่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน โดยแบ่งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็น 4 สหวิทยาเขต ดังนี้

สหวิทยาเขตวรนคร สหวิทยาเขตศิลาทอง สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สหวิทยาเขตเวียงป้อ