ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวดแข่งขัน “นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวดแข่งขัน นวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

– การประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2564
– การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 สิงหาคม 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Web Site โครงการ : https://sites.google.com/obec.moe.go.th/rukpanan2021/