ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด OBEC AWARDS ครั้งที่ 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ขอเชิญข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา รวมถึงลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง มีสิทธิ์ประกวดได้ทั้งที่จ้างด้วย งบประมาณจาก สพฐ. และงบอื่นๆ ที่มีอายุงานเกิน 2 ปี (นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564)

ประเภทรางวัล  1. บุคคลยอดเยี่ยม  2. หน่วยงานยอดเยี่ยม

 • 1.1  บุคคลยอดเยี่ยมสังกัดสถานศึกษา ดำเนินการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
  • 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
   • 1.1) ด้านวิชาการ
   • 1.2) ด้านบริหารจัดการ
   • 1.3) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  • 2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
   • 1.1) ด้านวิชาการ
   • 1.2) ด้านบริหารจัดการ
   • 1.3) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  • 3) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม (ครู,ครูอัตราจ้าง,พนักงานราชการ, ครูผู้ช่วย)
   • 1.1) ด้านวิชาการ
   • 1.2) ด้านบริหารจัดการ
   • 1.3) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
   • 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้
    • ภาษาไทย
    • วิทยาศาสตร์
    • ศิลปะ
    • ภาษาต่างประเทศ
    • คณิตศาสตร์
    • สังคมศึกษา
    • สุขศึกษาและพลศึกษา
    • เทคโนโลยี
    • การงานอาชีพ
    • บูรณาการ
   • 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    • กิจกรรมแนะแนว
    • กิจกรรมนักเรียน (ระบุลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม)
    • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  • 4) ลูกจ้างยอดเยี่ยม
 • 1.2 บุคคลยอดเยี่ยมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
  • 1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม
  • 2) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม
  • 3) ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม
  • 4) ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม
  • 5) บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38 ค (2) ยอดเยี่ยม
  • 6) ลูกจ้างยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

 • 1. บุคคลยอดเยี่ยมมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • 1.1 ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการหรือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน
  • 1.3 ไม่เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ภายใน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน
  • 1.4 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม
  • 1.5 มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับตามหลักเกณฑ์และวิธีการของคณะกรรมการประเมินกำหนด
 • 2. หน่วยงานและสถานศึกษายอดเยี่ยม
  • 1.1 เป็นสถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • 1.2 มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับตามหลักเกณฑ์และวิธีการของคณะกรรมการประเมินกำหนด

วิธีการคัดเลือก

 • 1. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
 • 2. คณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ประเมินและคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • 3. คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกระดับภาคเหนือ
 • 4.คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกระดับชาติ

เกณฑ์การตัดสิน

 • ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • เกณฑ์การประเมินและคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • 1. มีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านทุกรายการ ตามที่คณะกรรมการประเมินกำหนด
  • 2. มีผลการประเมินเฉพาะด้านในระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป
 • เกณฑ์การประเมินและคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาคเหนือ
  • 1. มีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านทุกรายการ ตามที่คณะกรรมการประเมินกำหนด
  • 2. มีผลการประเมินเฉพาะด้านในระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป
 • เกณฑ์การประเมินและคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชาติ
  • 1. มีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านทุกรายการ ตามที่คณะกรรมการประเมินกำหนด
  • 2. มีผลการประเมินเฉพาะด้านในระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป
  ตรวจสอบรหัสการเข้าประกวด
  ตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่งผลงาน
  หนังสือแจ้ง สพป./สพม. (จากศูนย์การแข่ง สพป.น่าน เขต 1)

ประสงค์สมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินระดับภาคเหนือ

 • สามารถสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2564 ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
  • สมัครโดยการกรอกข้อมูลผ่านทาง Google Form http://gg.gg/okkeo
  • ดาวน์โหลดใบสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้ที่ http://gg.gg/okkg1 หรือ ทางเว็บไซต์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. http://awards63.obecawards.net/obec-north