น่าน จัดงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีศึกษา 2565 ภาคเหนือ

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีศึกษา 2565 ภาคเหนือ โดยมี ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และมอบหมายให้จังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 และได้จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน โดยมี ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับสู่จังหวัดน่าน และมีการแสดงต้อนรับในชุดการแสดงมนต์เสน่ห์นาฏศิลป์แผ่นดินน่าน ของนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน และแถลงการณ์เตรียมความพร้อมของจังหวัดน่าน ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมการทั้งด้านการจราจร ความปลอดภัย ที่พัก การบริการอาหารและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี มั่นใจ จังหวัดน่านสามารถดำเนินการจัดการแข่งขันได้ ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และประธานหอการค้าจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันแถลงความพร้อมของทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งนี้ ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึง การส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี สานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ศักยภาพของผู้เรียน แสดงออกถึงผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งนี้ ด้านการเตรียมความพร้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 และ น่านเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดการแข่งขัน การจราจร ความปลอดภัย การบริการด้านต่างๆ โดยความร่วมมือของสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานด้านสาธารณสุข สถานที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน และภาคธุรกิจในพื้นที่ มีความพร้อมที่จะจัดการแข่งขัน และรองรับการให้บริการผู้มาร่วมงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนทราบในทุกช่องทาง การจัดสถานที่แข่งขันได้กระจายไปในแต่ละพื้นที่ในจังหวัดน่าน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับผิดชอบจัดการแข่งขันในระดับปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมคอมพิวเตอร์ นักบินน้อย สพฐ.ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สถานที่แข่งขันในอำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สถานที่แข่งขันในอำเภอปัว อำเภอท่าวังผา และอำเภอเชียงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รับผิดชอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกกิจกรรมหลัก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานที่แข่งขันในอำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว และอำเภอเชียงกลาง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน รับผิดชอบทุกกลุ่มสาระ และทุกกิจกรรมหลัก สำหรับนักเรียน โรงเรียนเฉพาะความพิการ สถานที่แข่งขันในอำเภอเมืองน่าน และอำเภอภูเพียง การจัดงานในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สหพันธ์ชมรมข้าราชการบำนาญครูจังหวัดน่าน สมาคมครูน่าน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดน่าน ได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดการแข่งขัน การจราจร ความปลอดภัย การบริการด้านต่างๆ โดยความร่วมมือของสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานด้านสาธารณสุข สถานที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน และภาคธุรกิจในพื้นที่ มีความพร้อมที่จะจัดการแข่งขัน และรองรับการให้บริการผู้มาร่วมงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนทราบในทุกช่องทาง การจัดสถานที่แข่งขันได้กระจายไปในแต่ละพื้นที่ในจังหวัดน่าน เพื่อความสะดวกในการจราจร ที่พัก และบริการต่างๆ ทั้งนี้ จังหวัดน่าน พร้อมที่จะเข้าสู่การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล