การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (ในลู่การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา)

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:30 น. ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (ในลู่การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประธานศูนย์ รองประธานศูนย์ กรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ จากศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ในสังกัด ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ศูนย์ ฯ ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ฯ ตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในการนี้ ได้กำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ของคณะกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนกำกับติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย