การประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผอ.โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผอ.โรงเรียนทุ่งช้าง นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางกัญญาภัทร จันเครื่อง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเอมอร ศรีคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายอิฐธิพงษ์ พันธจักร นักวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน และคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อการดำเนินการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทางเดียวกัน โดยมี นางสาวรุงทิวา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1