การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1.นายกมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารร/ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 2.นายกฤษณพงค์ ผ่องโอภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา/ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 3.นายสมเพชร งามธุระ ข้าราชการบำนาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 4.ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล 6.นายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 7.นายเฉลิม ทองอินต๊ะ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสารธรรม/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 9.นายยศววธน์ วิญญารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/กรรมการและเลขานุการ วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ 1.พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 2565 2.เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านวิชาการ 2.ด้านงบประมาณ 3.ด้านการบริหารงานบุคคล 4.ด้านการบริหารงานทั่วไป