ต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2566 ระยะที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2566 ระยะที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัด เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ (จังหวัดน่าน) โดยมีการตรวจและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 ประเด็น ดังนี้ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรมีความเข้าใจในการดำเนินงานและการรายงานผลเพื่อตอบประเด็นตามจุดเน้นในนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในรอบปี 2566