โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active learning แบบ Fundamental AL Training และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active learning แบบ Fundamental Al Training และ ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ โรงแรม น่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นการจัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร และมีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ Active learning ตามบริบทสถานศึกษา โดยมีการจัดการอบรม 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การจัดการอบรม Online ผ่านโปรแกรม zoom meeting ผู้เข้าร่วม จำนวน 178 คน 2. การจัดอบรมแบบ On site ผู้เข้าร่วม จำนวน 35 คน

วิดีโอบันทึกการอบรมฯ
https://drive.google.com/file/d/1-6USk6hQ8OTjNLaH9Oi4zQ3xnFl42KJG/view

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
https://drive.google.com/file/d/1vmyH1kj4AWytOj7qITDtqhRipXulSxhc/view?usp=sharing