การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education

นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education วันที่ 6 กันยายน 2565 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท และบรรยายพิเศษหัวข้ออาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) ร่วมกับนางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และผู้รับผิดชอบโครงการ นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งผลจากการดำเนินการมีผู้เข้ารับการประชุมและอบรมโครงการเป็นอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) จำนวน 60 คน ผู้บริหาร 30 คน ครูฝ่ายวิชาการ 30 คน ครบทุกโรงเรียนในสังกัด และทุกสหวิทยาเขตได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องจำนวน 8 โรงเรียน นำเสนอผลงานโครงการที่ผ่านมา และได้โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 1 โรงเรียน คือโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1JKSsG9w8ww6VCA4jhqxRGThhPNZpuxfE