การแข่งขันกรีฑามัธยมจังหวัดน่าน “มัธยมน่านเกมส์”

วันที่ 4 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน “มัธยมน่านเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน