สพม.น่าน เดินหน้าจัดกิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Symposium AL all day”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Symposium AL all day” โดยมี นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน กล่าวรายงาน และนางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Symposium AL all day” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผล วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม (Best Practice) ของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผ่าน กระบวนการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ โดยอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น เพื่อสร้างแนวทาง ในการประกอบอาชีพของนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรม 1 การนำเสนอผล วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น ประเภทครูผู้สอน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 36 นวัตกรรม และประเภท รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 นวัตกรรม