สพม.น่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และบุคลากร สพม.น่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน