สพม.น่าน ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงาเขตื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนทุ่งช้าง โรงเรียนเชียงกลาง สนามสอบโรงเรียนปัว โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โรงเรียนแม่จริม โรงเรียนสา โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังกล่าว