สพม.น่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนในรูปของขวัญ ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามนโยบาย No Gift Policy “งดให้ งดรับ” No Gift Policy

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นำโดย นางนภาพร แสงนิล พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกกลุ่ม/หน่วย ร่วมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนในรูปของขวัญ ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามนโยบาย No Gift Policy “งดให้ งดรับ” No Gift Policy เพื่อเป็นสื่อเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในขณะ / ก่อน / หลัง ปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน