รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์ ภวังคนันท์” เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มัธยมศึกษาน่าน บูรณาการเชื่อมโยงความปลอดภัยในทุกมิติ “สุขภาพจิตดี มีวินัย ปลอดภัยทุกคน”

ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มัธยมศึกษาน่าน บูรณาการเชื่อมโยงความปลอดภัยในทุกมิติ “สุขภาพจิตดี มีวินัย ปลอดภัยทุกคน” โดยมี นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการ สพม.น่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยในทุกรูปแบบและหลากหลายมิติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ในเรื่อง 1 โรงเรียน, 1 ครูอนามัย, 1 นักจิตวิทยา, 1 ตำรวจ ,1 พสน. โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายซึ่งได้ร่วมกันลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในระดับจังหวัด ประกอบด้วย 1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน 4. นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของความร่วมมือระดับอำเภอและตำบลในการสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาน่าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. และท่านวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานและการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา แอดมินโรงเรียนที่ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบุคลากรในสังกัด สพม.น่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน