งานกีฬาสีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ อย่างเต็มที่ เพิ่มทักษะกีฬา ที่สำคัญฝึกการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ณ สนามกีฬา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน