การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการ สพม.น่าน รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม อาคาร 84ปี รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ. น่าน โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1.นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการ สพม.เชียงใหม่ (ประธานกรรมการ) 2.นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 (กรรมการ) 3.นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 3 (กรรมการและเลขานุการ) และมี นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการ สพม.น่าน นายกฤษฎา พิมพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพม.น่าน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัด สพม.น่าน และประธานสหวิทยาเขต ทั้ง 4 สหวิทยาเขต ประธาน สมป.จ.น่าน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.น่าน และบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 และร่วมชมนิทรรศการผลงานของท่าน ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการ สพม.น่าน และผลงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ จำนวน 30 โรงเรียน โดยจัดนิทัทรรศการแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สหวิทยาเขตเวียงป้อ สหวิทยาเขตวรนคร สหวิทยาเขตศิลาทอง