การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการ สพม.น่าน เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นางฉวีวรรณ สวนจักร์ 2.นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา 3.นางสาวกัณฐมณี ปาคำ 4.นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ โดยมี คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการ สพม.น่าน เป็นประธาน นางสาวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผล นายวันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1 และได้มีผู้เข้ารับฟังการประเมินฯ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพม.น่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม อาคาร 84ปี รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน