การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นประธานกรรมการดังกล่าว ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน