การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาพัฒนาสมรรถนะทักษะเพื่อการมีงานทำด้านอาชีวศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านกับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา: 13:00 น. ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาพัฒนาสมรรถนะทักษะเพื่อการมีงานทำด้านอาชีวศึกษา และการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน กับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมภูมินทร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน 🤝ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน กับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นำโดย ดร.นภาพร แสงนิล ผอ.สพม.น่าน และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 16 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนทุ่งช้าง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ่อเกลือ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนแม่จริม โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนน่านนคร โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โรงเรียนศรีนครน่าน โรงเรียนน่านประชาอุทิศ โรงเรียนนาน้อย โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน นำโดย นายสมคิด แก้วเตชะ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และอาชีวศึกษาทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาพัฒนาสมรรถนะทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ด้านอาชีวศึกษา (ตามนโยบาย สพฐ.) และการระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานที่จำเป็นต่อการดำเนินงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้เรียน และผู้รับบริการทางการศึกษา และเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ดังกล่าว