การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานใน การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมบรรยายพิเศษ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ No Gift Policy ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้ชี้แจงแนวทางทางประเมินณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน ณ ห้องโรงแรมดิอิมเพรส น่าน