การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมิน รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) พร้อมรับฟังการนำนโยบายสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังสำหรับผู้บริหารระดับสูง