การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในการดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนิงานตามนโยบายทางการศึกษา กำกับ ติดตามงาน และแจ้งข้อราชการอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพม.น่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน