การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมจันกะพ้อ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน ให้กับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ทั้ง 30 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน