การประชุมกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (ในลู่การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา)

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (ในลู่การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา) โดยมี นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประธานศูนย์ และเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ในสังกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ศูนย์ ฯ ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ของคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ อาทิ เช่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน การจัดนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ ยานพาหนะ งานจราจรรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ การจัดจำหน่ายเสื้อที่ระลึก การสรรหาคณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ ตลอดจนกำกับติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย