การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิตอล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และศึกษานิเทศก์ สพม.น่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิตอล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนปัว โรงเรียนสตรีศรีน่าน และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน