สพม.น่าน ร่วมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2566 ณ อิงธารรีสอร์ท นครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ และนำไปวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์กรค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป