personael

ข้อมูลบุคลากร สพม.น่าน

ผู้บริหาร สพม.น่าน

ดร.นภาพร แสงนิล

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

อีเมล director@spmnan.go.th

นางโสภา ชวนวัน

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เบอร์โทรศัพท์ 089-5580184

อีเมล sopha.chuanwan@spmnan.go.th

กลุ่มอำนวยการ

นางสุกันดา สารแสง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 083-3230943

อีเมล sukanda.sansang@spmnan.go.th

นางสาวราตรี อินทิวงค์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 083-0782969

อีเมล ratree.inthiwong@spmnan.go.th

นายธนชาต รักษ์ศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 097-9493541

อีเมล thanachat.raksin@spmnan.go.th

นางสาวฐานิตา จิตตะปาโล
เลขานุการ ผู้อำนวยการเขตฯ

กลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 063-7799922

อีเมล -

นางพลอยกษพร มหายศนันท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 084-2359741

อีเมล ploykasaporn@spmnan.go.th

นายทองใส ไทยธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 083-1135364

อีเมล tongsai.thaitanee@spmnan.go.th

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤตเมธ บวรกิจเดชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 064-5394599

อีเมล kritamet99@spmnan.go.th

นางสาวธัญวรัตน์ ซาวจำปา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 091-0766489

อีเมล tanwarat.saojumpa@spmnan.go.th

นางสาวจีราวรรณ สมบุตร
นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 091-9369894

อีเมล jeerawan.sombud@spmnan.go.th

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวไพรพรรณ สารวุฒิพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 081-9582939

อีเมล praipan.sanvuttiphan@spmnan.go.th

นายวิชัย เทพกอม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 083-5761040

อีเมล wichai.thepkom@spmnan.go.th

นางสาวสุรีพร คำรังษี
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 084-9043598

อีเมล sureeporn.khamrangsri@spmnan.go.th

นายอิฐธิพงษ์ พันธจักร์
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 086-4972880

อีเมล ittipong.puntajuk@spmnan.go.th

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 094-6162525

อีเมล yotsawat.winyarat@spmnan.go.th

นายอรรถพล ศิริมูล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 089-4298224

อีเมล athaphol.sirimool@spmnan.go.th

นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 097-9235317

อีเมล penluck.promsakulpanya@spmnan.go.th

นางสาวกัณฐมณี ปาคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 092-5151422

อีเมล kantamanee.pakham@spmnan.go.th

นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 062-9145441

อีเมล phattranid.janin@spmnan.go.th

นางฉวีวรรณ สวนจักร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 095-1432955

อีเมล chaweewan.suanjug@spmnan.go.th

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวเนตรนภา สารสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 085-8650799

อีเมล netnapa.sansroi@spmnan.go.th

นางสาวเอมอร ศรีคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 081-3862359

อีเมล aimon.srikum@spmnan.go.th

นายชนกันต์ แสนขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 093-2122108

อีเมล chanakan.sankan@spmnan.go.th

นายวินัย ปันอิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 088-4031769

อีเมล vinai.punin@spmnan.go.th

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางกัญญาภัทร จันเครื่อง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 088-2719192
อีเมล kanyaphat.junkerng@spmnan.go.th

นางสาววรณัน สุภาแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 082-6241478
อีเมล woranan.suphakeaw@spmnan.go.th

นางสาวจิราภรณ์ ชัยวัง
นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 087-5446368
อีเมล jiraporn.chaiwang@spmnan.go.th

นางสาวธนัฏฐา ผาสุข
นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 096-7291807
อีเมล thanattha.pasook@spmnan.go.th

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวรัตนา หลวงจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 092-9191942
อีเมล rattana.loungjan@spmnan.go.th

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนฐา รัตนกูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 064-4239259
อีเมล natha.rattanakul@spmnan.go.th

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)

นายอรรถกร วรยศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ 080-0509993
อีเมล att4korn@spmnan.go.th