personael

ข้อมูลบุคลากร สพม.น่าน

นายอรรณพ จูจันทร์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เบอร์โทรศัพท์ 086-1799268

นางโสภา ชวนวัน

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เบอร์โทรศัพท์ 089-5580184

นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เบอร์โทรศัพท์ 095-4500529

นางไพรพรรณ สารวุฒิพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 081-9582939

นางวาสนา จันเครื่อง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 088-2719192

นายอรรถพล ศิริมูล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 089-4298224

นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ 094-6162525

นายกฤตเมธ บวรกิจเดชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 064-5394599

นางสาวพัฒนา ปัญญา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 089-0990811

นางปรางทิพย์ ทิพวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 080-8581622

นางสาวราตรี อินทิวงค์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 083-0782969

นางสาวสุรีพร คำรังษี
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 084-9043598

นางสาวเอมอร ศรีคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 081-3862359

นายวชิรวิชญ์ ศรีคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ 090-7569248

นายวินัย ปันอิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 088-4031769

นางพลอยกษพร มหายศนันท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 084-2359741