home

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้ รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน
เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารโครงการรักษ์ป่าน่านของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เข้าสู่เว็บไซต์

การประกวดแข่งขันสื่อโปสเตอร์ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
Previous slide
Next slide

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมดประกาศ อ.ค.ก.ศ.ประกาศ/คำสั่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

29 ก.พ. 2024

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.พ. 2024

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.พ. 2024

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถราง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.พ. 2024

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2024

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

22 ก.พ. 2024

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผลการแข่งขันกิจกรรมผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

21 ก.พ. 2024

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่องนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขั้นบัญชีตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

16 ก.พ. 2024

จดหมายข่าว สพม.น่าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ผอ. สพม.น่าน ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล ( Digital Testing ) ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบ ร.ร.ศรีสวัดิ์วิทยาคาร จ.น่าน

อ่านเพิ่มเติม »

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ผลงานวิชาการ

การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งประวัติศาสตร์” และแพลตฟอร์มบทเรียนประวัติศาสตร์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

22 ม.ค. 2024

แนวทางการขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วยหลักการ 3K ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

18 ม.ค. 2024

การพัฒนารูปแบบและกระบวนทัศน์การบริหารจัดการศึกษาที่ยึดพื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างเสริมคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

10 ม.ค. 2024

การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ด้วย CM5 CHANGE Model : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

09 ม.ค. 2024

รูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

05 ม.ค. 2024

รูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

28 ธ.ค. 2023

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัดส่งจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ คลิกที่นี่

สถานที่ตั้ง สพม.น่าน

Facebook