home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้ รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน
เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารโครงการรักษ์ป่าน่านของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เข้าสู่เว็บไซต์

การประกวดแข่งขันสื่อโปสเตอร์ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
Previous
Next

จดหมายข่าว สพม.น่าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ดร.นภาพร แสงนิล เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565

อ่านเพิ่มเติม »

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2566 ระยะที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) เขตตรวจราชการที่ 16

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (ในลู่การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา)

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมดประกาศ/คำสั่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างเผยแพร่ผลงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

24 ม.ค. 2023

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

24 ม.ค. 2023

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

24 ม.ค. 2023

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

18 ม.ค. 2023

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖

18 ม.ค. 2023

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พ.ศ. 2566​

12 ม.ค. 2023

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัดส่งจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ คลิกที่นี่

สถานที่ตั้ง สพม.น่าน

Facebook