การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นตามบริบทสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นตามบริบทสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
(การแปรรูปสมุนไพร)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
(โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
(ตลาดน้ำ 4000 ปี)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนน่านนคร
(พื้นฐานวิถีน่าน เฮือนฮอมฮัก)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
(สร้างรายได้จากชุมชน)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
(ลูกประคบสมุนไพรปลอดสารพิษ)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหลวง
(ฐานการเรียนรู้การทำข้าวหลาม และวัดหลวง)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนปัว
(วัดปรางค์)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
(พระธาตุดอนแก้ว)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
(ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากผ้าเขียนเทียน)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมเกียรติ
(อนุสรณ์สถาน 17 ทหารกล้า)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนศรีนครน่าน
(ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน (โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
(การฝึกประสบการณ์ทางอาชีพในสถานประกอบการ)
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสารทิศพิทยาคม
(อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สานศิลป์วิถีชุมชน)