การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน
2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร สพม.น่าน
3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570
5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลสำหรับการติดต่อ สพม.น่าน
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1. เว็บไซต์ สพม.น่าน
2. ภาพข่าว-กิจกรรม สพม.น่าน
3. แจ้งข่าว-ประกาศ สพม.น่าน
 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A 1. Q & A กระดานถามตอบ
2. Facebook Page สพม.น่าน
9 Social Network ข้อมูลสำหรับการติดต่อ สพม.น่าน
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. การดำเนินงาน
11 แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี สพม.น่าน
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน สพม.น่าน
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สพม.น่าน
2. การปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.น่าน
3. การให้บริการ
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือการให้บริการ สพม.น่าน
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพม.น่าน
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สพม.น่าน
18 E–Service ระบบงานสารบรรณ ระบบส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพม.น่าน กับโรงเรียนในสังกัด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.น่าน
20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ สพม.น่าน
เอกสารการประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ สพม.น่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน สพม.น่าน
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี สพม.น่าน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพม.น่าน
24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพม.น่าน
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพม.น่าน
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สพม.น่าน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.น่าน
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.น่าน
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี สพม.น่าน
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สพม.น่าน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1.นโยบาย No Gift Policy
31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศนโยบาย No Gift Policy สพม.น่าน
32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สพม.น่าน
33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy สพม.น่าน
 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สพม.น่าน
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สพม.น่าน
 3. แผนป้องกันการทุจริต
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี สพม.น่าน
37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน สพม.น่าน
38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สพม.น่าน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1.มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
39 ประมวลจริยธรรมสําหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.น่าน
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม สพม.น่าน
41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ การประเมินจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.น่าน
 2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพม.น่าน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพม.น่าน