การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลบุคลากร สพม.น่าน
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลสำหรับการติดต่อ สพม.น่าน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1. เว็บไซต์ สพม.น่าน
2. ภาพข่าว-กิจกรรม สพม.น่าน
3. แจ้งข่าว-ประกาศ สพม.น่าน
 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A 1. Facebook Page สพม.น่าน
2. Line official account สพม.น่าน
O9 Social Network 1. Facebook Page สพม.น่าน
2. Line official account สพม.น่าน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี สพม.น่าน
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน สพม.น่าน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สพม.น่าน
2. การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.น่าน
3. การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ สพม.น่าน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพม.น่าน
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สพม.น่าน
O17 E–Service ระบบงานสารบรรณ ระบบส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพม.น่าน กับโรงเรียนในสังกัด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สพม.น่าน
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน สพม.น่าน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สพม.น่าน
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.น่าน
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ สพม.น่าน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน สพม.น่าน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี สพม.น่าน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพม.น่าน
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพม.น่าน
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพม.น่าน
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สพม.น่าน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.น่าน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.น่าน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี สพม.น่าน
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 1. Facebook Page สพม.น่าน
2. Line official account สพม.น่าน
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สพม.น่าน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สพม.น่าน
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพม.น่าน
 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สพม.น่าน
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สพม.น่าน
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพม.น่าน
 4. แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพม.น่าน
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน สพม.น่าน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สพม.น่าน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพม.น่าน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพม.น่าน