มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี 2564 ของ สพม.น่าน ใช้ข้อมูลร่วมกับ สพม.แพร่