รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

สพม.น่าน ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตของ สพม.แพร่ ปีงบประมาณ 2564 เป็นแนวปฏิบัติ
(ช่วง 6 เดือนแรก ยังสังกัด สพม.37 ไม่สามารถรายงานข้อมูลตาม O40 ได้ และขาดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมตามแผน