การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรในสำนักงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อันนำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและบุคลากรในสำนักงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดกิจกรรมอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จากโรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียน สู่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 11 โรงเรียน จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จจากกิจกรรมของโรงเรียนนำร่อง และวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน