การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพม.น่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โดย นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบบุคลากรใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรู้รักสามัคคี ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนและเข้มแข็ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดพิธีประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมี นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในพิธี และมีเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

วันที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน โดยมี นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในที่ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ