การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานเปิดการประชุม การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์ป่าน่าน) จากโรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียน สู่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 11 โรงเรียน ณ โรงแรมน้ำทองน่าน โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จและวิเคราะห์ วิทยากรถอดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ประกอบด้วย ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และนางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทองน่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหา อุปสรรค ของการจัดการเรียนการสอนทางไกลในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น