หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 2393 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การกำหนดกลุ่มเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009ว 2562 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009ว 2829 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6-ว 10 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ)

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2ว 11 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5-ว 12 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5-ว 13 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-427 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ 0206.6/ว12 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 0206.6/ว1 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ศธ 0206.5/ว1 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

ศธ 0206.4/ว6 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ศธ 0206.4/ว7 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ศธ 0206.6/ว13 2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

ศธ 04009/ว4849 2564 การจัดสรรพนักงานราชการ

ศธ 04009/ว4834 2564 การสอบแข่งขันเพื่อบุรรจบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

ศธ 0206.6/ว22 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ศธ 0206.4/93 2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

ศธ 04009/ว5169 2564 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา

ศธ 0206.6/ว8 2564 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ศธ 0206.6/ว23 2563 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ศธ 0206.4/ว17 2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธ 04009/ว466 2563 มอบอำนาจการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม)

ศธ 0206.4/ว19 2555 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-29 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6ว 5 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เรื่อง หลักกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 0206.6ว 14 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศธ 0206.6/ว13 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 04009/ว3246 2565 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี พ.ศ. 2565

ศธ 04009/ว2731 2565 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ศธ 04009/ว520 2565 การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ศธ 04009/ว5594 2564 การสอบแข่งขันเพื่อบุรรจบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

คำสั่ง สพฐ. ที่ 975/2564 ให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง บคุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ชะลอการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรปริญญาโททางการสอนในประเทศ

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3456 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3565 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566 เรื่อง การนำเสนอผลการประเมินคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3679 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 เรื่อง การปรับกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะ

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009ว 2673 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและ การทำงานวิถีใหม่

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7ว 15 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ

หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009ว 2621 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)

ศธ 04009/ว5790 2565 การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

ศธ 04009/ว2570 2565 การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

ศธ 04009/ว1020 2565 การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 04009/ว411 2565 แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ

หลักเกณฑ์การการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-154 ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางกรศึกษา กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือไปช่วยราชการ หรือไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานสังกัดอื่นที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2-405 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรื่อง ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7ว 6 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 0206.7/ว23 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ

ศธ 0206.7/ว14 2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ 0206.7/ว5 2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธ 0206.7/ว7 2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

ศธ 04009/ว627 2562 แนวปฏิบัติและคู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562

ศธ 04009/ว2972 2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย

ศธ 0206.7/ว19 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ศธ 0206.7/ว20 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธ 0206.7/ว26 2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การให้คุณและการสร้างขวัญกำลังใจ

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2405 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ศธ 04009/ว2007 2565 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564

ศธ 04009/ว1783 2564 มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศธ 04009/ว396 2564 มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

ศธ 0206.5/ว30 2564 การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าสำหรับตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

ศธ 0206.3/ว17 2564 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ศธ 0206.3/ว12 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ศธ 0206.3/ว11 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ศธ 0206.3/ว10 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ศธ 0206.3/ว9 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ศธ 0206.7/ว2 2564 การอนุมัติให้การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือวิจัยของข้าราชการครูฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา

ศธ 04009/ว2972 2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย

ว 21 ปี 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน

แบบคำขอ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.

ศธ 04009/ว6599 2560 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ศธ 0206.4/ว20 2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ สายงานการสอน

ศธ 0206.3/ว20 2559 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

หลักเกณฑ์การให้โทษ

ศธ 0206.10/ว9 2565 แนวทางปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีลงโทษข้าราชการครูฯ ที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล

1. กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561

2. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

3. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555

4. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ

5. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550

6. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550

7. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูแลุะบุคลากรทางการศึกษา

8. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีที่ความผิดปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549

9. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย