ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร สพม.น่าน

ดร.นภาพร แสงนิล

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เบอร์โทรศัพท์ 096-9296997

อีเมล director@spmnan.go.th

นางโสภา ชวนวัน

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เบอร์โทรศัพท์ 089-5580184

อีเมล sopha.chuanwan@spmnan.go.th

นายกฤษฎา พิมพันธ์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เบอร์โทรศัพท์ 083-9317067

อีเมล kritsada.pimpan@spmnan.go.th

นางสุกันดา สารแสง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 083-3230943

อีเมล sukanda.sansang@spmnan.go.th

นายกฤตเมธ บวรกิจเดชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 064-5394599

อีเมล kritamet99@spmnan.go.th

นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 094-6162525

อีเมล yotsawat.winyarat@spmnan.go.th

นางสาวไพรพรรณ สารวุฒิพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 081-9582939

อีเมล praipan.sanvuttiphan@spmnan.go.th

นางสาวเนตรนภา สารสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 085-8650799

อีเมล netnapa.sansroi@spmnan.go.th

นางสาวรัตนา หลวงจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 092-9191942
อีเมล rattana.loungjan@spmnan.go.th

สิบเอกวุฒิพงษ์ ขันผง
นิติกรชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

เบอร์โทรศัพท์ 062-3089618
อีเมล wuthipong.khanpong@spmnan.go.th

นางสาวนฐา รัตนกูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 064-4239259
อีเมล natha.rattanakul@spmnan.go.th

นายอรรถกร วรยศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ 080-0509993
อีเมล att4korn@spmnan.go.th