contact us

ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เลขที่ 281 หมู่ 2 บ้านแสงดาว ถนนพุทธบูชา
ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ : 054-718906