การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่มีค … Read more

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีประจำปี งบประมาณ 2566 เรื่อง “สร้างคนดี มีจิตอาสา นำพาความรู้คู่คุณธรรม” ด้วย SARATIT.P 4S MODEL โรงเรียนสารทิศพิทยาคม

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การสร้างและส่งเสร … Read more

การศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ … Read more

แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความเชิงคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SQ4R ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 

แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความเชิงคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิ … Read more

การศึกษาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการบริหารจัดการศึกษา ๔ ด้านของสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

การศึกษาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษากา … Read more