รายงานการนิเทศด้วยรูปแบบการชี้แนะ (Coaching) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป … Read more

กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ สพม. เขต 37

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดกา … Read more