กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ สพม. เขต 37

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดกา … Read more

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงก … Read more

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ส … Read more