การขับเคลื่อนจริยธรรม สพม.น่าน

การขับเคลื่อนจริยธรรม สพม.น่าน

คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ของ สพม.น่าน
การอบรมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และ กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรมของ สพม.น่าน