ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี 2564

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ