รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน