การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.น่าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.น่าน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566