ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน